کادر درمانی

مدیریت کلینیک ، حناب آقای دکتر فردین حریری _دامپزشک و جراح _فارغ التحصیل دانشکده ارومیه سال 1380

دکتر آرش گودرزی _دامپزشک و دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1392

دکتر قربان یونسی_دامپزشک_فارغ التحصیل از دانشکده دامپزشکی شهرکرد 1370

دکتر آیدین عبادی متخصص جراحی فارغ التحصیل دانشگاه دامپزشکی شیراز